Книжарница за антикварни и стари книги
над 1 000 000 книги
Всички книги

Начало Кошница Вход Бърза регистрация Забравена парола Въпроси/СигналиНаръчник. Защита от санкции при проверка от инспекцията по труда Разгледай

Наръчник. Защита от санкции при проверка от инспекцията по труда

Теодора Дичева, Лариса Тодорова

Състояние: отлично
Цена: 38.00 лв.

Поръчай
Брой*:
Налична в София - виртуален щанд "Storage"
 
Категория:
Издателство:
Година:
Cтраници:
Забележка:
Налични бройки:
Език:
Град на издаване:
Корици:
Ключови думи:  защита от проверка на инспекцията по труда, проблеми с инспекцията по труда
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Storage".

За някои нарушения на трудовото законодателство глобата започва от 100 лв., но за други достига до 30 000 лв.!!!

За да не правите грешки, които да ви струват скъпо, поръчайте още днес четвъртото преработено и допълнено издание на "Наръчник защита от санкции при
проверка от Инспекцията по труда".

Наръчникът дава знания както за правата и задълженията на работодателя, така и за тези на контролните органи при осъществяване на функциите им, вкл. за
видовете принудителни административни мерки и административни наказания. Запознава работодателите и с условията за постигане на споразумение в
административнонаказателното производство и реда за разсрочване на задължения по влезли в сила наказателни постановления.
наръчникът съдържа 384 стр. експертен коментар;
към изданието е приложен компакт диск с над 200 формуляра, с които си гарантирате изрядност на изискуемите при проверка документи;
наръчникът и дискът се предлагат само в пакет, не се продават самостоятелно;

автори на продукта са:
ТЕОДОРА ДИЧЕВА - директор на дирекция "Трудови правоотношения и правно осигуряване" в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

ЛАРИСА ТОДОРОВА - държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика

Съдържание
ВЪВЕДЕНИЕ ........................................................................................13
ГЛАВА ПЪРВА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ..................................................................15
Раздел 1. Възникване на трудовото правоотношение ......15
Реквизити и сключване на трудовия договор ...........................15
Видове трудови договори ................................................................18
Превръщане на срочния трудов договор
в договор за неопределено време ...................................................21
Трудов договор със срок за изпитване ........................................ 22
Допълнителен труд по трудов договор .................................... 23
Трудов договор за работа през определени дни от месеца .. 26
Трудов договор за краткотрайна сезонна
селскостопанска работа ................................................................. 27
Избор ......................................................................................................31
Конкурс ..................................................................................................31
Tрудов договор с условие за обучение по време на работа ..34
Tрудов договор с условие за стажуване ......................................41
Раздел 2. Изменение на трудовото правоотношение ...... 44
Изменение по взаимно съгласие ...................................................... 44
Едностранно изменение ................................................................... 45
Командироване и изпращане на работници и служители в
рамките на предоставяне на услуги ............................................ 49
Запазване на трудовото правоотношение ................................56
Раздел 3. Прекратяване на трудовото
правоотношение ...............................................................................59
Общи основания за прекратяване ............................................... 59
Прекратяване на трудовия договор от работника
или служителя с предизвестие ...................................................... 67
Прекратяване на трудовия договор от работника
или служителя без предизвестие .................................................. 69
Прекратяване на трудовия договор от работодателя
с предизвестие ....................................................................................78
Право на подбор ............................................................................... 94
Прекратяване на трудовия договор от работодателя
без предизвестие ................................................................................ 95
Прекратяване на трудовия договор
срещу уговорено обезщетение ......................................................101
Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд ..103
Прекратяване на трудово правоотношение,
възникнало от избор или конкурс ...............................................104
Задължение на работодателя за удостоверяване
на прекратяването ..........................................................................105
Задължение на работодателя за оформяне
на трудовата книжка .....................................................................107
Задължения на работодателя за изплащане на обезщетения
при прекратяване на трудовото правоотношение ..............108
Срок за изплащане на обезщетенията при прекратяване
на трудовото правоотношение ................................................ 116
Осигурителни вноски върху обезщетенията .......................... 117
Данъчно облагане на обезщетенията ......................................... 117
Раздел 4. Организация на работното време .........................118
Нормална и намалена продължителност
на работното време ....................................................................... 118
Удължаване на работното време ................................................ 119
Непълно работно време .................................................................121
Разпределение на работното време ............................................123
Установяване на ненормиран работен ден ..............................125
Основни правила при работа на смени ....................................126
Основни правила при полагане на нощен труд ......................126
Основни правила при полагане на извънреден труд ..............129
Начини на отчитане на работното време .............................132
Почивки и задължения на работодателя
за осигуряването им ........................................................................134
Раздел 5. Отпуски ............................................................................140
Платен годишен отпуск
(основен, удължен, допълнителен) ...............................................140
Ползване на платения годишен отпуск ....................................142
Неплатен отпуск .............................................................................160
Отпуск за изпълнение на граждански,
обществени и други задължения ..................................................160
Отпуск на синдикални дейци .......................................................163
Служебни и творчески отпуски ..................................................163
Отпуск поради бременност и раждане .....................................165
Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст .........169
Отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки
и роднини или в приемно семейство ........................................172
Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст ....173
Отпуск за кърмене и хранене на малко дете ..........................177
Отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или
осиновител .........................................................................................178
Неплатен отпуск за отглеждане на дете
до 8-годишна възраст .......................................................................180
Ползване на родителски отпуск със съгласието
на другия родител (осиновител) на детето ...........................182
Ползване на отпуск от родител (осиновител),
който сам се грижи за детето ....................................................182
Платен отпуск за две или повече живи деца ..........................183
Отпуски за обучение .......................................................................184
Раздел 6. Реализиране на дисциплинарната
отговорност ......................................................................................188
Видове нарушения на трудовата дисциплина .........................188
Видове дисциплинарни наказания и критерии
за определяне ......................................................................................188
Органи, които налагат дисциплинарните
наказания ............................................................................................. 191
Задължения на работодателя преди налагане
на дисциплинарното наказание .....................................................194
Срокове за налагане на дисциплинарното наказание ..............195
Заповед за налагане на дисциплинарно наказание ....................196
Раздел 7. Реализиране на имуществената
отговорност ....................................................................................198
Видове отговорност ......................................................................198
Ограничена имуществена отговорност
и ред за реализиране .........................................................................198
Пълна имуществена отговорност и ред за реализиране .....201
Бригадна отговорност .................................................................. 202
Раздел 8. Специална закрила на някои категории
работещи ...........................................................................................204
Специална закрила на непълнолетните .................................... 204
Специална закрила на жените ...................................................... 207
Специална закрила на лицата с намалена
работоспособност .......................................................................... 211
Раздел 9. Трудови злополуки и професионални
заболявания .........................................................................................215
Удостоверяване на трудова злополука
или професионална болест ............................................................215
Задължения на работодателя .......................................................215
Срокове и документи .....................................................................216
Имуществена отговорност на работодателя ......................218
Раздел 10. Закрила при уволнение .............................................220
Основания за прекратяване на трудовия договор,
при които се прилага закрилата ..................................................221
Категории работници и служители,
спрямо които се прилага закрилата ...........................................221
Закрила на синдикални дейци ....................................................... 223
Закрила, предвидена в колективен трудов договор ............. 224
Закрила на бременна работничка или служителка ................ 224
Закрила при ползване на отпуск по чл.163 от КТ ................ 226
Процедура по искане на предварително разрешение
за уволнение от Инспекцията по труда .................................. 227
Раздел 11. Информиране и консултиране
с работниците и служителите ............................................... 229
Общи правила за информиране и консултиране .................... 229
Информиране и консултиране в случаи
на масово уволнение ....................................................................... 232
Информиране и консултиране при промяна
на работодателя ..............................................................................235
Задължение за предоставяне на информация
при изменение на дейността, икономическото състояние
и организацията на труда на предприятието ...................... 237
Отговорност на работодателя по чл.414, ал.4 от КТ ..... 238
Срокове за провеждане на консултации ................................... 239
Раздел 12. Трудово досие ...............................................................240
Задължение на работодателя да води трудово досие
на работника или служителя ...................................................... 240
Документи, които следва
да се съхраняват в трудовото досие ....................................... 242
Право на работника или служителя да получава
заверени копия от документи,
съхранявани в трудовото досие ............................................... 248
Раздел 13. Задължения на работодателя за издаване
на документи на работника или служителя ...................... 250
Задължение за издаване на извлечение
от ведомостите за заплати ....................................................... 250
Задължение за издаване на документи,
удостоверяващи факти, свързани
с трудовото правоотношение ................................................... 250
Задължение за издаване на характеристика и препоръка ......251
Задължение за издаване на образци за осигурителен стаж
и доход ................................................................................................ 252
Раздел 14. Съдържание на Правилника
за вътрешния трудов ред ........................................................... 254
Задължение на работодателя за издаване
на Правилник за вътрешния трудов ред ................................ 254
Минимално необходимо съдържание
на Правилника за вътрешния трудов ред ...............................255
Раздел 15. Съдържание на Вътрешните правила
за работната заплата .................................................................. 256
Задължение на работодателя за утвърждаване
на Вътрешни правила за работната заплата .........................256
Минимално необходимо съдържание
на Вътрешните правила за работната заплата .................. 257
Раздел 16. Трудова книжка и трудов стаж .......................... 258
Задължения на работодателя за извършване
на вписвания в трудовата книжка ........................................... 258
Случаи, в които се извършват вписвания
в трудовата книжка ...................................................................... 258
Дневник за издаване на трудови книжки .................................261
ГЛАВА ВТОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ .................................................. 263
Раздел 1. Документи, свързани с контролните
правомощия на инспекторите по труда ............................. 263
Раздел 2. Документи, свързани с инспектирането
на трудовите правоотношения, хигиената на труда
и здравословните и безопасни условия на труд ................ 265
Какви са териториалните и материалните граници на
компетентност на инспекторите по труда? ....................... 269
Административни услуги, регистрационни,
регулаторни и разрешителни режими, извършвани
от Инспекцията по труда ........................................................... 273
Издаване на предписания от Инспекцията по труда,
по искане на работодателите или на работниците или
служителите ......................................................................................279
Какви документи е задължен да притежава работодателят
във връзка с проверката на трудовите правоотношения
на наетите от него работници или служители? ..................281
Какви документи е задължен да притежава работодателят
във връзка със задълженията му за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд? ...........................302
ГЛАВА ТРЕТА. ВИДОВЕ ПРИНУДИТЕЛНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
И АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕТО ИМ .................... 331
Раздел 1. Видове принудителни административни
мерки, налагани от Инспекцията по труда ........................331
Кога се прилагат принудителните
административни мерки? ..............................................................333
Задължителни за изпълнение предписания,
издавани от контролните органи на основание
чл.404, ал.1, т.1 от КТ ...................................................................335
Предписания, издавани за преустановяване
и предотвратяване на нарушения на ЗБУТ .............................336
Спиране изпълнението на незаконни решения
или нареждания на работодатели и длъжностни лица ........341
Отстраняване от работа на работници и служители ......341
Спиране дейността на работната площадка или на
предприятието до отстраняване на нарушението .............343
Задължителни предписания за отстраняване на нарушение,
свързано с начисляване във ведомостите за заплати на сума,
по-малка от сумата, която работодателят, съответно
органът по назначаването, е изплатил на работника или
служителя за извършената от него работа ............................343
Задължителни предписания за изменение на трудовия
договор, сключен за работа на непълно работно време,
в трудов договор при нормална продължителност
на работното време ......................................................................344
Задължителни предписания за изпращане
на уведомления по Наредба №5 от 29.12.2002 г.
след 3-дневния срок по чл.62, ал.3 от КТ .................................345
Разшириха се контролните правомощия на инспекторите
по труда в защита правата на работниците
и служителите да получат трудовите си възнаграждения
след прекратяване на трудовия договор ................................348
Раздел 2. Обжалване .....................................................................350
Обжалване по административен ред .......................................350
Обжалване по съдебен ред .............................................................354
Раздел 3. Административни наказания, предвидени в
Кодекса на труда, които налагат контролните органи
на Инспекцията по труда .......................................................... 358
Раздел 4. Обжалване на наказателните постановления
по съдебен ред ..................................................................................366
Срок ......................................................................................................366
Подсъдност .......................................................................................366
Ред за събиране на глобите и имуществените санкции .......367
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА СПОРАЗУМЕНИЕ И РАЗСРОЧВАНЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ........................................................................368
Раздел 1. Споразумение
в административнонаказателното производство ........368
Правен режим на споразумението ..............................................368
Кога процедурата е неприложима? ...............................................368
Как започва процедурата? ..............................................................369
Пред кой орган се подава искането? ..........................................370
Задължителни условия за сключване на споразумение
по чл.415г от КТ ..............................................................................371
Кой подписва споразумението? ...................................................372
Решение по чл.415г, ал.5 от КТ ................................................... 374
Уведомяване на страните за Решението
по чл.415г, ал.5 от КТ .................................................................... 374
Раздел 2. Разсрочване на задължения .......................................376
Правен режим на разсрочването .................................................376
Кога процедурата е неприложима? ...............................................376
Как започва процедурата? ..............................................................377
Пред кой орган се подава искането
и от какви документи следва да е придружено? ....................378
Решение за разсрочване ..................................................................380
Уведомяване на страните
за допуснатото/отказано разсрочване ......................................381
Използвани съкращения ...............................................................382
Начини на доставка:
До офис на куриер: да
До адрес: да
Лична среща: да в София
Предлага: 7 403 книги
Продава в Книжен пазар от: 2018 г.
Издава опростени фактури.
Отстъпки във виртуален щанд "Storage":
При поне 3 книги* - 5%
При поне 8 книги* - 8%
При поне 10 книги* - 10%
* Под "книга" се разбира запис, в който могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената цена на записа се отнася за всички включени в него части, томове, книги...


Съобщения до книжаря

За да зададете въпрос за книгата или за да коментирате, моля влезте през "Вход" или се регистрирайте.
Добави в бележника (само за регистрирани потребители)
Книгата е посетена: 77Брой*:Други екземпляри от книгата

Наръчник. Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда
Наръчник. Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда
Теодора Дичева, Лариса Тодорова

Година: 2014. Състояние: много добро.

От същия книжар.   Цена: 25.00 лв.
Наръчник. Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда
Наръчник. Защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда
Теодора Дичева, Лариса Тодорова

Година: 2013. Състояние: много добро.

Цена: 39.00 лв.
купувам книги

Книги от същата рубрика

Бизнес школа
Бизнес школа
Робърт Кийосаки, Шарън Лехтър

Година: 2002. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 5.00 лв.
Овладяване на мегатенденциите
Овладяване на мегатенденциите
Джон Несбит, Дорис Несбит

Година: 2018. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 18.00 лв.
23-те принципа на успешния търговец
23-те принципа на успешния търговец
Бил Каски

Година: 2003. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 18.00 лв.
купувам книги
За проекта Права и задължения Услуги Помощ Поддържай връзка
За Книжен пазар Подобрения Карта на сайта (стари и нови книги) Карта на сайта (антикварни книги) Общи условия Условия за купувачи Условия за книжари Политика на поверителност За реклама Доставка, срок и плащане Shipping abroad / Доставки за чужбина Въпроси и отговори (FAQ) Въпроси/Сигнали Книжен пазар във Facebook Книжен пазар във FeedBurner Следи с RSS
Щанд "Книги за всеки" - отстъпки до 20%!
Партньори
Имоти Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Научи повече.

Стари книги