Книжарница за антикварни и стари книги
над 1 000 000 книги
Всички книги

Начало Кошница Вход Бърза регистрация Забравена парола Въпроси/СигналиМаркетинг Разгледай

Маркетинг

Радка Илиева

Състояние: много добро
Цена: 8.00 лв.

Поръчай
Брой*:
Налична в София - виртуален щанд "Toivo"
 
Категория:
Издателство:
Година:
Cтраници:
Забележка:
Налични бройки:
Език:
Град на издаване:
Корици:
Размери:  140/200/0 мм
Ключови думи:  Маркетинг, Радка Илиева
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Toivo".

СЪДЪРЖАНИЕ

Първа глава

ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА................................. 5

1. Възникване и развитие на маркетинга. Съвременното разбиране за

маркетинга ................................................ 5

1.1. Кратък исторически преглед. Условия за възникване и развитие

на маркетинга. Етапи в развитието на маркетинга............5

1.2. Дефиниране на маркетинга. Съвременното тълкуване на понятието маркетинг ..... 9

2. Основни понятия в маркетинга - потребности, желания, търсене,

стока, размяна ............................................ 10

2.1. Нужда................................................ 10

2.2. Потребност............................................ 10

2.3.Търсене............................................... 11

2.4. Стоки или продукти .................................... 11

2.5. Размяна............................................... 12

3. Видове търсене и задачите на маркетинга....................... 12

4. Основни маркетингови концепции............................. 16

4.1. Производствена концепция .............................. 16

4.2. Продуктова концепция.................................. 17

4.3. Търговска концепция ................................... 18

4.4. Маркетингова концепция................................ 19

4.5. Социална маркетингова концепция........................ 19

Втора глава

МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА И МАРКЕТИНГОВА

ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА.................................. 21

1. Маркетингова система....................................... 21

2 Инструментариум на маркетинга -маркетинг-микс................ 21

3. Маркетингова обкръжаваща среда............................. 24

4. Маркетингова микросреда.................................... 26

4.1. Доставчици............................................ 26

4.2. Маркетингови посредници............................... 27

4.3. Клиенти..............................................27

4.4. Контактни аудитории................................... 27

4.5. Конкуренти............................................ 28

5. Елементи на макросредата.................................... 29

5.1. Демографски фактори................................... 30

5.2. Икономическа среда.................................... 31

5.3. Природна среда........................................ 32

5.4. Политически фактори и правни норми..................... 32

5.5. Технологични изменения................................ 33

Трета глава

ИЗБОР НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАР. ОЦЕНКА НА ПАЗАРИТЕ И

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ.......................... 34

А. Избор на целеви пазар....................................... 34

1.Маркетинговото понятие пазар............................. 34

2. Избор на целеви пазари................................... 36

2.1. Недиференциран пазарен подход. Масов маркетинг....... 36

2.2. Диференциран маркетинг............................ 38

2.3. Подход на пазарната сегментация. Целеви маркетинг.....39

Б. Оценка на пазарите и прогнозиране на продажбите............... 48

Четвърта глава

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПАЗАРИ. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ПОКУПКА..... 56

1. Модел на потребителското поведение .......................... 57

2. Основни фактори, влияещи върху поведението на купувача........ 60

2.1. Културни фактори ..................................... 60

2.2. Социални фактори...................................... 61

2.3. Личностни и психологически фактори ..................... 62

3. Процесът на вземане на решения. Роли......................... 62

3.1. Типове потребителско поведение ......................... 63

3.1.1. Комплексно обслужване, наречено още сложно поведение при покупка...... 64

3.1.2. Анализ на силните и слабите страни или поведение при покупка, намаляващо дисонанса..... 64

3.1.3. Проба на варианти или поведение при покупка, търсещо разнообразие...... 65

3.1.4. Обичайно купуване ................................ 65

4. Етапи в процеса на вземане на решение за покупка............... 66

Пета глава

АНАЛИЗ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПАЗАРИ И ПОВЕДЕНИЕТО

НА БИЗНЕС КУПУВАЧИТЕ ............................... 70

1.Основни характеристики на бизнеспазарите...................... 70

1.1. Потребителите са по-малко на брой, по-крупни и значително

по-концентрирани в географско отношение в сравнение с потребителските пазари....... 71

1.2. Търсенето на промишлените стоки има вторичен характер по

отношение на търсенето на потребителските стоки.......... 72

1.3. Търсенето е нееластично, променливо и има дискретен характер....... 72

1.4. Професионално купуване и близки взаимоотношения доставчик - клиент..... 73

2. Класификации на стоките с инвестиционно предназначение........ 74

3. Основни видове бизнессделки................................. 75

3.1.Идентична повторна покупка............................. 75

3.2.Видоизменена повторна покупка.......................... 76

3.3.Нова покупка........................................... 76

4.Субекти и роли при вземане на решение......................... 77

5. Етапи в процеса на вземането на решение за покупка............. 79

6. Фактори, влияещи върху бизнескупувачите...................... 83

7. Институционални и правителствени пазари ..................... 85

Шеста глава

СТРАТЕГИЧЕСКО ПАЗАРНО ПЛАНИРАНЕ. МЕТОДИ........... 87

1. Корпоративно пазарно планиране.............................. 89

1. Определяне мисията на фирмата........................... 90

2. Определяне на стратегическите бизнес единици.............. 92

3. Определяне ресурсите на всяка СБЕ....................... 93

3.1 Матрица на Бостънската консултантска група..........94

3.2. Многофакторна портфолио-матрица на "General Electric" 98

4. Планиране на нови бизнес дейности......................99

4.1. Стратегии на интензивното развитие................100

4.1.1. Стратегия на увеличаване на пазарния дял........ 101

4.1.2. Стратегия на развитие на продукта .............. 101

4.1.3. Стратегия за разработване на нови пазари........ 101

4.2. Интегрално развитие................................ 102

4.2.1. Регресивна интеграция.......................... 102

4.2.2. Прогресивна интеграция........................ 102

4.2.3. Хоризонтална интеграция....................... 103

4.3. Диверсификация.................................... 103

4.3.1. Концентрична диверсификация................. 104

4.3.2. Хоризонтална диверсификация ................. 104

4.3.3. Конгломератна диверсификация ................. 104

Седма глава

ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА НА фИРМА'ГА..................... 106

1. Съдържание на понятието продукт............................ 106

2. Равнища на продукта........................................ 107

3. Стокова политика. Решения за продуктовия асортимент......... 110

3.1. Продуктова единица, продуктова серия, продуктово семейство ...... 110

3.2. Продуктов асортимент.................................. 111

4. Жизнен цикъл на продукта................................... 112

4.1. Етап на въвеждане ..................................... 115

4.1.1. Стратегия на интензивен маркетинг................. 117

4.1.2. Стратегия за изборно проникване................... 117

4.1.3. Стратегия на широко проникване................... 118

4.1.4. Стратегия на пасивен маркетинг.................... 118

4.2. Етап на растеж ........................................ 119

4.3. Етап на зрелост........................................ 120

4.4. Етап на спад......................................121

Осма глава

РАЗРАБОТВНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА НОВИ ПРОДУКТИ......... 123

1. Същност на иновациите...................................... 123

2. Иновационна стратегия...................................... 126

3. Етапи за разработка на нов продукт .......................... 130

3.1. Етап I. Генериране на идеи.............................. 131

3.2. Етап II. Сортиране на идеите............................ 132

3.3. Етап 111. Тестване на концепцията....................... 135

3.4. Етан IV. Бизнес анализ................................. 137

3.5. Етап V. Разработване на продукта........................ 137

3.6. Етап VI. Тестов маркетинг.............................. 139

3.7. Етап VII. Въвеждане на продукта на пазара............... 143

Девета глава

ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА................. 145

1 Цените като елемент на пазара............................... 145

2. Видове пазари и особености на ценообразуването .............. 146

2.1. Пазар на чистата конкуренция........................... 147

2.2. Пазар на монополната конкуренция...................... 147

2.3. Пазар на олигоиолната конкуренция ..................... 148

2.4. Пазар на чистия монопол............................... 150

3. Основни подходи и методи на фирменото ценообразуване....... 150

3.1. Избор на целите на ценообразуването.................... 151

7.2 Определяне на търсенето................................ 153

3.3. Установяване на разходите.............................. 155

3.4. Анализ на разходите и цените на конкурентите............ 156

3.5. Избор на метод за ценообразуване....................... 157

3.5.1. Метод на средните издръжки ....................... 157

3.5.2. Ценообразуване на база целева възвръщаемост....... 158

3.5.3. Установяване на цените въз основа на ценността на стоката .... 159

3.6. Адаптиране на цената................................... 160

4. Избор на ценова стратегия................................... 160

Десета глава

ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА .............. 163

1. Маркетингови канали........................................ 163

2. Функции на посредниците.................................... 166

2.1. Сортиране............................................. 167

2.2. Акумулация............................................ 168

2.3. Алокация.............................................. 168

2.4. Асортиране............................................ 168

3. Избор на канали за дистрибуция.............................. 171

3.1. Анализ на желаните от клиентите нива на услугите........ 171

3.1.1. Размер на покупката............................... 171

3.1.2. Време за осъществяване на покупката............... 171

3.1.3. Пространствено удобство........................... 172

3.1.4. Разнообразие на продукта.......................... 172

3.1.5. Допълнителни продукти............................ 172

3.2. Цели и ограничения за канала........................... 172

3.3. Избор на стратегия и определяне на основния маркетингов канал .. 173

3.3.1. Изключителни права за дистрибуция ................ 173

3.3.2. Селективна дистрибуция ........................... 174

3.3.3. Интензивна дистрибуция ........................... 174

4. Каналова интеграция ........................................ 174

Единадесета глава

ПРОМОЦИОННИ РЕШЕНИЯ И КОМУНИКАЦИОНЕН

ПРОЦЕС................................................. 181

А. Комуникационен микс и комуникационен процес.............. 181

Увод......................................................... 181

1. Промоционен микс...................................... 181

1.1. Реклама ........................................... 182

1.2. Директен маркетинг................................ 182

1.3. Насърчаване на продажбите.......................... 183

1.4. Връзки с обществеността и публичност (пъблик рилейшъне) .... 183

1.5. Персонални продажби............................... 183

2. Комуникационен процес.................................. 185

Б. Разработване на комуникационна програма.................... 187

1. Определяне на целева аудитория.......................... 187

2. Определяне на комуникационните цели.................... 189

3. Създаване на посланието................................. 192

3.1. Съдържание на посланието .......................... 192

3.2. Структура на посланието............................ 193

3.3. форма на посланието............................... 194

3.4. Източник на посланието............................. 194

4. Избор на комукационни канали........................... 195

5. Определяне на общ промоционен бюджет.................. 197

5.1. Метод на наличните средства..................... 197

5.2. Метод на процент от продажбите..................... 197

5.3. Метод на конкурентния паритет...................... 198

5.4. Определяне на промоционния микс................... 198

5.5. Измерване на резултатите от промоцията ............. 201

5.6. Организиране и управление на интегрирани маркетингови комуникации.... 203
Начини на доставка:
До офис на куриер: да
До адрес: да
Лична среща: да в София
Предлага: 25 209 книги
Продава в Книжен пазар от: 2011 г.
Издава опростени фактури.
Отстъпки във виртуален щанд "Toivo":
При поне 2 книги* - 10%
При поне 5 книги* - 15%
При поне 10 книги* - 20%
* Под "книга" се разбира запис, в който могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената цена на записа се отнася за всички включени в него части, томове, книги...


Съобщения до книжаря

За да зададете въпрос за книгата или за да коментирате, моля влезте през "Вход" или се регистрирайте.
Добави в бележника (само за регистрирани потребители)
Книгата е посетена: 7Брой*:Други екземпляри от книгата

Маркетинг
Маркетинг
Радка Илиева

Година: 1999. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 9.00 лв.
Маркетинг
Маркетинг
Радка Илиева

Година: 1999. Състояние: много добро.

От същия книжар.   Цена: 9.50 лв.
Маркетинг
Маркетинг
Радка Илиева

Година: 2005. Състояние: много добро.

Цена: 15.00 лв.
купувам книги
Oще екземпляри от Маркетинг >>>
Сравни цени >>>

Книги от същата рубрика

Маркетинг на взаимовръзките
Маркетинг на взаимовръзките
Лина Анастасоваа

Година: 2008. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 25.00 лв.
Управление на маркетинга
Управление на маркетинга
Цветанка Инджова

Година: 2012. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 8.50 лв.
Superbrands Bulgaria
Superbrands Bulgaria
Биляна Кънчева, Любослава Русева

Година: 2007. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 30.00 лв.
купувам книги
Oще книги от Маркетинг, реклама и PR >>>
За проекта Права и задължения Услуги Помощ Поддържай връзка
За Книжен пазар Подобрения Карта на сайта (стари и нови книги) Карта на сайта (антикварни книги) Общи условия Условия за купувачи Условия за книжари Политика на поверителност За реклама Доставка, срок и плащане Shipping abroad / Доставки за чужбина Въпроси и отговори (FAQ) Въпроси/Сигнали Книжен пазар във Facebook Книжен пазар във FeedBurner Следи с RSS
Щанд "Newsart" - отстъпка 15% за всички книги!
Партньори
Имоти Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Научи повече.

Стари книги