Книжарница за антикварни и стари книги
над 1 000 000 книги
Всички книги

Начало Кошница Вход Бърза регистрация Забравена парола Въпроси/СигналиНовото данъчно законодателство през 2020 година Разгледай

Новото данъчно законодателство през 2020 година

Колектив

Състояние: отлично
Цена: 39.00 лв.

Поръчай
Брой*:
Налична в София - виртуален щанд "Пади"
 
Категория:
Издателство:
Година:
Cтраници:
Забележка:
Налични бройки:
Език:
Град на издаване:
Корици:
Тегло:
Ключови думи:  Новото данъчно законодателство през 2020 година
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Пади".

Двадесет и трето издание на книгата-годишник.

Изданието се предлага в два варианта: книга или книга + CD.
Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2020 г.:•актуализирани текстове на основните данъчни закони;
•изчерпателни професионални коментари, с акцент върху промените в данъчното законодателство;
•актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите;
•решения на практически казуси;
•важни приложения;
•СD с цялостната нормативна уредба на данъците и данъчния процес.

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

Изданието отразява промените в законодателството към 15 януари 2020 година.

Съдържание
Корпоративно подоходно облагане•Закон за корпоративното подоходно облагане
•Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2020 година
•Общ преглед на промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2020 г., обнародвани в дв, бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г., и бр. 102 от 31.12.2019 г. (ЗИДДОПК)
•Въвеждане в ЗКПО на данъчно облагане при напускане в съответствие с Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12.07.2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които засягат функционирането на вътрешния пазар
◦Случаи, които подлежат на облагане
◦Трансфер на активи
◦Трансфер на дейност
◦Внасяне на частта от корпоративния данък, свързан с трансфер на активи към държава членка на Европейския съюз или към друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
◦Трансфер на активи от друга част на предприятието, разположена извън страната
◦Трансфер на услуги
◦Промени по отношение на данъка, удържан при източника, с оглед новия ред за данъчно третиране на трансферите между място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в страната и други части на предприятието, разположени извън страната
◦Отмяна на разпоредби във връзка с новия ред за данъчно третиране на трансферите на активи/дейности/услуги
•Специфични правила (нова глава девета "б" в ЗКПО) за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция съобразно Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29.05.2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави
•Данъчно третиране на разходи за ремонт, изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна или публична общинска собственост
◦Предистория на направените промени
◦Промени в данъчното третиране на разходите за ремонт, изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна или публична общинска собственост
•Допълнения във връзка с нормативното регламентиране на реда и начина за прилагане на режима за слаба капитализация в случаите по чл. 43, ал. 4, т. 1 ЗКПО
•Други промени, свързани с усъвършенстване на данъчното третиране и подобряване на единното тълкуване и прилагане на ЗКПО
◦Изменения относно контролираните чуждестранни дружества
◦Промени в третирането при неизпълнение на изискванията за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък
Данъци върху доходите на физическите лица•Закон за данъците върху доходите на физическите лица
•Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 г. и предоставяне на информация за доходи за 2019 г.
•Промени в ЗДДФЛ за 2020 година
•Данъчни облекчения
◦Ползване на данъчните облекчения за намалена работоспособност, за вноски за осигурителен стаж при пенсиониране и за деца с увреждания с годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
◦Синхронизирани разпоредби за ползване на данъчното облекчение за дарения с новия Закон за социалните услуги
◦Синхронизирани разпоредби за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания със Закона за социалните услуги
•Окончателен данък
•Предоставяне на информация
•Легални дефиниции
◦Налице е нова дефиниция на понятието "ликвидационен дял"
◦Променена е дефиницията на понятието "данъчен кредит"
•Обхват на трудовите правоотношения
◦Отпадане от обхвата на трудовите правоотношения за целите на ЗДДФЛ
◦Добавяне в обхвата на трудовите правоотношения за целите на ЗДДФЛ
Други промени•Актуални моменти във връзка с предоставяне на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2019 година
•Предоставяне на информация по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
◦Доходи от друга стопанска дейност с кодове от 301 до 30714
◦Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество с кодове от 401 до 403
◦Доходи от други източници, посочени в чл. 35 ЗДДФЛ с кодове от 601 до 606
◦Доходи от прехвърляне на права или имущество, без необлагаемите на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ, с кодове от 501 до 509
◦Доходи на чуждестранни физически лица, които се облагат с окончателен данък на основание чл. 37 ЗДДФЛ,
◦с кодове от 801 до 813
◦Доходи на местни и чуждестранни физически лица, които се облагат с окончателен данък на основание чл. 38 ЗДДФЛ, с кодове от 814 до 822
◦Необлагаеми доходи, за които годишният размер на съответния вид доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв., с кодове от 901 до 907
Предоставяне на информация по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ
Данък върху добавената стойност•Закон за данък върху добавената стойност
•Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2020 г.
◦Нови положения в закона, породени от извършени изменения и допълнения в Директивата за ДДС и Регламента за ДДС
Промени в условията за наличие на ВОД и освобождаването им (облагане с нулева ставка на данъка), както и в документите за тяхното удостоверяване
Режим по складиране на стоки до поискване от клиента
Последователни (верижни) сделки
•Изменения и допълнения, наложени от практиката на СЕС и от въвеждане на норми от Директивата за ДДС в нашия закон
◦Променена е дефиницията за доставка на стоки
◦Промени, отнасящи се до доставките на сгради и корекциите на приспаднат за тях данъчен кредит
◦В ЗДДС е въведена нормата на чл. 10 от Директивата за ДДС
◦В закона е създадена още една хипотеза за липса на доставка
◦Регистрация на лица, неустановени в България
•Други изменения и допълнения
◦"Наследяване" на обороти за регистрация при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект
◦Нови положения, свързани с доставките и въвеждането на стоки в изключителната икономическа зона и континенталния шелф
◦Допълнителни хипотези за корекции на данъчен кредит
◦Промени, свързани с регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти при неприсъствени плащания с дебитна или кредитна карта
Акцизи•Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2019 година
◦Въвеждане на система за видеонаблюдение и контрол
◦Автоматизирани системи за отчетност за освободените от акциз крайни потребители (ОАКП)
◦Въвеждане на средства за измерване и контрол за освободените от акциз крайни потребители
◦Разширяване на обхвата на стоките в случаите на освобождаване от акциз при загуби от естествени фири
◦Плащане на акциз при продължен срок за подаване на акцизна декларация
◦Изисквания при разтоварването на акцизни стоки и промяна на транспортното средство, с което те се превозват
◦Нови правила за облагането с акциз на тютюневи изделия, продавани в обектите за безмитна търговия
◦Промени относно забраните и ограниченията при изпращането и получаването на акцизни стоки чрез пощенската мрежа
◦Доставки на акцизни стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона
◦Промени, свързани с контрола, осъществяван от митническите органи
◦Други промени
◦Промени в ЗАДС, направени с други изменителни закони през 2019 година
Местни данъци и такси◦Закон за местните данъци и такси
◦Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2019 г.
Промени, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.
Промени, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 01.07.2020 г. или 2021 г.
Промени, обнародвани в ДВ, бр. 38 от 10.05.2019 г., в сила от 20.04.2019 г.
Промени, обнародвани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.
Промени, обнародвани в ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.
Нови образци на данъчни декларации по ЗМДТ
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс◦Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година
Уеднаквяване на правилата за определяне на местната подсъдност на съда, разглеждащ жалбите срещу актовете и действията на органите на НАП
Разширяване на обхвата на данъчната и осигурителна информация, и промяна в териториалната компетентност на съдилищата, допускащи разкриването ѝ
Въвеждане на правила за доказване на пазарните цени при сделките между свързани лица (трансферно ценообразуване)
Процедура за разрешаване на спорове между държави членки на ЕС, във връзка с прилагането на СИДДО или друг международен договор със сходен характер
Изменение при процедурата за обмен на информация за сметките на лицата
Промени, свързани с препратките към Закона за защита на личните данни
Изменение при отчетите по държави от крайно предприятие майка на МГП
Изменение при отчетите
Процедура за автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми
Изменение при видовете публични вземания
Изменение при запора върху ценни книжа и дялове
Начини на доставка:
До офис на куриер: да
До адрес: да
Лична среща: не
Предлага: 2 800 книги
Продава в Книжен пазар от: 2019 г.
Не издава фактури.
Отстъпки във виртуален щанд "Пади":
При поне 3 книги* за над 45 лв. - 5%
При поне 6 книги* за над 90 лв. - 10%
При поне 12 книги* за над 180 лв. - 15%
* Под "книга" се разбира запис, в който могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената цена на записа се отнася за всички включени в него части, томове, книги...


Съобщения до книжаря

За да зададете въпрос за книгата или за да коментирате, моля влезте през "Вход" или се регистрирайте.
Добави в бележника (само за регистрирани потребители)
Книгата е посетена: 6Брой*:Книги от същата рубрика

Счетоводство 2020
Счетоводство 2020
Антон Свраков, Бойка Брезоева, Велин Филипов, Христо Досев, Николай Ризов

Година: 2020. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 39.00 лв.
Данъчно облагане 2019. Коментар
Данъчно облагане 2019. Коментар
Димитър Гочев, Георги Стойков

Година: 2019. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 26.00 лв.
Осигурителен стаж
Осигурителен стаж
Цвета Попова

Година: 2019. Състояние: отлично.

От същия книжар.   Цена: 16.00 лв.
купувам книги
Oще книги от Данъци и счетоводство >>>
За проекта Права и задължения Услуги Помощ Поддържай връзка
За Книжен пазар Подобрения Карта на сайта (стари и нови книги) Карта на сайта (антикварни книги) Общи условия Условия за купувачи Условия за книжари Политика на поверителност За реклама Доставка, срок и плащане Shipping abroad / Доставки за чужбина Въпроси и отговори (FAQ) Въпроси/Сигнали Книжен пазар във Facebook Книжен пазар във FeedBurner Следи с RSS
Щанд "Книги за всеки" - отстъпки до 20%!
Партньори
Имоти Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Научи повече.

Стари книги