1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. Книжен пазар
 5. За култура
над 1 100 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Добра находка
 6. Книги за всеки
 7. Буквите
 8. Калисто
 9. Toivo
 10. Съкровищница
 11. Алена
 12. Ескалибур
 13. Още
Счетоводство 2020

Счетоводство 2020

Колектив

 1. Състояние
  Отлично
 2. Цена
  38,00 лв.
Поръчай
Поради временно отсъствие на книжаря, книгата може да бъде изпратена
след 30.10.2020 г. г.
Ако това не е проблем за вас, моля, поръчайте я.
Налична в София - виртуален щанд "Коколино"
 1. Категория
  Данъци и счетоводство
 2. Издателство
  Труд и право
 3. Град на издаване
  София
 4. Година
  2020
 5. Страници
  654
 6. Забележка
  Чисто нова, нечетена книга. Подходяща за подарък.
 7. Език
  Български
 8. Наличност
  повече от 1 бр.
 9. Корици
  Меки
 10. Тегло (гр.)
  700
 11. Ключови думи
  Счетоводство 2020, Велин Филипов, Бойка Брезоева, Христо Досев
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Коколино".
Всичко за финансовото и управленското счетоводство, за Националните и Международните счетоводни стандарти, за спецификата в счетоводното отчитане на различните предприятия, с конкретни примери и решения на въпроси от практиката.

В книгата-годишник са включени:•актуализиран текст на основните счетоводни закони;
•коментари по важни проблеми на счетоводното отчитане;
•актуални въпроси по прилагането на НСС и МСС;
•експертни решения на счетоводни казуси;
•организация на счетоводството в предприятието;
•специфични особености на счетоводството в някои видове предприятия;
•полезна справочна информация.

Целева аудитория: счетоводители, финансисти и мениджъри на предприятия, одитори и консултанти, както и практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ.

Съдържание
Въведение
Нормативна уредба на счетоводството•Закон за счетоводството
•Приложен коментар на Закона за счетоводството
◦Въпроси, свързани с приложимата счетоводна база (приложимите счетоводни стандарти), включително опцията за преход от прилагане на МСФО към НСС
◦Въпроси, свързани с предприятията/‌данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през отчетния/‌данъчния период
◦Разпоредбата на новия § 5б от ДР на ЗСч, свързана с транспониране на европейско законодателство
◦Въпроси, свързани с категориите предприятия, включително смяната на категорията на едно предприятие
◦Въпроси, свързани със съставните части (компонентите) на годишните финансови отчети
Национални счетоводни стандарти•Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти
•Цели, приложно поле и общи изисквания към прилагането на Националните счетоводни стандарти
•Коментар на СС 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти
•Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията за изготвяне и представяне на финансовите отчети - СС 1 и СС 7
◦СС 1 - Представяне на финансови отчети
◦СС 7 - Отчети за паричните потоци
•Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията за изготвяне и представяне на консолидираните финансови отчети - СС 22, СС 27, СС 28 и СС 31
◦СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации
◦СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
◦СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
◦СС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия
•Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към прилагането на счетоводната политика - СС 8, СС 10 и СС 24
◦СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
◦СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
◦СС 24 - Оповестяване на свързани лица
•Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на дълготрайните активи и тяхното амортизиране - СС 16, СС 38, СС 4 и СС 17
◦СС 16 - Дълготрайни материални активи, СС 38 - Нематериални активи, СС 4 - Отчитане на амортизациите
◦СС 17 - Лизинг
•Коментар на СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси и СС 41 - Селско стопанство
◦СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси
◦СС 41 - Селско стопанство
•Коментар на счетоводните стандарти, свързани с отчитането и представянето на финансовите инструменти и инвестиционните имоти - СС 32 и СС 40
◦СС 32 - Финансови инструменти
◦СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти
•9. Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на приходите и разходите - СС 11, СС 18, СС 19, СС 20, СС 21 и СС 37
◦СС 11 - Договори за строителство
◦СС 18 - Приходи
◦СС 19 - Доходи на персонала
◦СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
◦СС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове
◦СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
•Коментар на СС 12 - Данъци от печалбата
•Коментар на СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
Международни счетоводни стандарти•Практически въпроси по прилагането на Международните счетоводни стандарти
•Изменения на МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2020 година
◦Изменения на препратките в МСФО към Концептуалната рамка
◦Изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки - Дефиниция за същественост
◦Изменения на МСФО 9 Финансови инструменти, МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване - Реформа на базовия лихвен процент
◦Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации - Дефиниция за бизнес
•Други важни документи, свързани с прилагането на МСС/МСФО
◦Преработена версия на Концептуалната рамка за финансово отчитане
◦Практически стандарт 2 по МСФО Извършване на преценки за същественост
•Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО
◦Обезценка на търговски вземания и активи по договор
◦Определяне на срока на лизинговия договор
◦Определяне на лихвения процент при лизингополучателя
◦Счетоводно отчитане на лихвен суап
◦Приложими счетоводни стандарти и оценяване на дългосрочните инвестиции
◦Отчитане и представяне на невнесения капитал
◦Отчитане на разходите за учредяване
•Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и Разясненията към тях
Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности•Счетоводни аспекти на бартера
•Изкупуване на предприятието на едноличен търговец
•Данъчни временни разлики - признаване, оценка и представяне в годишния финансов отчет
•Счетоводно отчитане и представяне на провизиите във финансовите отчети
•Счетоводно отчитане и представяне на обезценките във финансовите отчети
•Отчитане и представяне на собствения капитал
•Счетоводни аспекти на междуфирмените заеми
•Счетоводно отчитане и представяне на лихвите във финансовите отчети
Коментар на измененията, извършени през 2019 г. и в началото на 2020 г. в Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 2006 г.•Промени в Наредбата, извършени през изминалата 2019 г.
◦Общи положения
◦Ред за отчитане на ФУ/ИАСУТД
◦Издаване на касова бележка от кочан
◦Специален ред за работа на ЕСФП при нарушена дистанционна връзка и при наличие на бедствие
◦Продажби от електронен магазин
◦Ред за одобряване и регистриране на типове ФУ/ИАСУТД
◦Ред за въвеждане в експлоатация и регистрация/дерегистрация на ФУ/ИАСУТД
◦Производители/вносители на ФУ/ИАСУТД
◦Лица, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД
◦Изисквания към софтуерите за управление на продажби в търговски обекти и свързаността им с фискалните устройства
◦Изисквания към производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти
◦Изисквания към лицата, които използват СУПТО
◦Въвеждане на нови понятия
◦Срокове, в които задължените лица привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата
•Промени в Наредбата, извършени в началото на 2020 г.
◦Промени в Наредбата, извършени с "Държавен вестник", бр. 8 от 2020 г.
◦Промени в Наредбата, извършени с "Държавен вестник", бр. 9 от 2020 г.
Справочник на счетоводителя•Основни разпоредби на закона за счетоводството във въпроси и отговори
•Календар на счетоводителя за 2020 година
•Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (към 01.01.2020 година)
•Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2020 година
•Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 година
•Минимални и максимални размери на месечния осигурителен доход за 2020 година
•Основен лихвен процент (проста годишна лихва) за периода 01.02.2020 г. - 03.01.2001 г.
•Минимална работна заплата за страната за периода 01.02.2000 г. - 01.01.2020 г.
•Размер на командировъчните пари за страната
•Размер на командировъчните пари за чужбина
•Официални празници през 2020 година

Начини на доставка

 1. До офис на куриер
  Да
 2. До адрес на получателя
  Да
 3. Лична среща
  Не
 1. Предлага
  19 404 книги и 32 други
 2. Продава в Книжен пазар от
  2014 г.
 3. Фактури
  не издава
Отстъпки във виртуален щанд "Коколино":
 1. При поне 3 книги за над 45 лв. - 5%
 2. При поне 6 книги за над 90 лв. - 10%
 3. При поне 12 книги за над 180 лв. - 15%
* Под "книга" се разбира
запис със своя собствена уеб страница.
В него могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената
цена на записа
се отнася за всички включени в него части, томове, книги...
За да зададете въпрос за книгата или за да коментирате, моля, влезте през "Вход" или се регистрирайте.
Поръчай
Поради временно отсъствие на книжаря, книгата може да бъде изпратена
след 30.10.2020 г. г.
Ако това не е проблем за вас, моля, поръчайте я.

Книги от същата категория

Партньори

  1. Имоти
  1. Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност