1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. Книжен пазар
 5. За култура
над 1 100 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Добра находка
 6. Книги за всеки
 7. Буквите
 8. Калисто
 9. Toivo
 10. Свраки
 11. Ескалибур
 12. Съкровищница
 13. Още
Ренесансът и България
 1. Ренесансът и България (Допълнителна снимка 1)
 2. Ренесансът и България (Допълнителна снимка 2)
 3. Ренесансът и България (Допълнителна снимка 3)

Ренесансът и България

Сборник

 1. Състояние
  Отлично
 2. Цена
  7,00 лв.
Поръчай
Налична в София - виртуален щанд "Toivo"
 1. Категория
  История, археология, краезнание
 2. Издателство
  Гея-Либрис
 3. Град на издаване
  София
 4. Година
  1995 г.
 5. Страници
  454
 6. Забележка
  Нова, нечетена книга. Подходяща за подарък.
 7. Език
  Български
 8. Наличност
  повече от 1 бр.
 9. Корици
  Меки
 10. Тегло (гр.)
  500
 11. Формат
  16/60/90
 12. Ширина (мм)
  145
 13. Височина (мм)
  210
 14. ISBN
  954-8232-60-Х
 15. Ключови думи
  изкуство, фолклор, богомили, булгари, икони, ренесанс, ренесансова култура
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Toivo".
СЪДЪРЖАНИЕ

INDICE
I. Официално откриване на симпозиума Apertura ufficiale del simposio

ПриВетстВено слоВо на ректора на Софийския университет
"СВ. Климент Охридски" проф. д-р ИВан ЛалоВ Saluto del Rettore dell’CIniversità "S. Clemente d’Ochrida"

di Sofia prof. dr. Ivan Lalov................ 11

ПриВетстВено слоВо на Негово Превъзходителство Монсиньор Епископ Бернардито Ауза, Шарже д’Афер на Апостолическата Нунциатура В България Saluto del S. E. Mons. Bernardito Ausa, Incaricato d'Affari

a. i. della Nunziatura Apostolica in Bulgaria........... 13

Приветствено слово на председателя

на сдружение "България - Италия" доц. Любен БумбалоВ

Saluto del presidente dell’Associazione "Bulgaria - Italia" prof. Ljuben Bumbalov.....................23

II. Пленарни и теоретични доклади Relazioni generali е teoretiche

Атанас Божков Atañas Bozkov

Влияния на ренесансовото изкуство върху българското през XV - XVII в.

Influssi dell'arte rinasimentale su quella bulgara del XV - XVII see...............27

Георги Димов Gheorghi Dimov

Ренесансовите традиции и културно-естетическите процеси през епохата на националното ни Възргикдане Le tradizioni ed i processi estetico-culturali all’epoca del nostro risorgimento razionale............38
Трифон СиляноВски Trifori Siljanovski

Понятието "Ренесанс" в просвещенско-институционален смисъл и интерпретация и понятието Хуманизъм"

В клерикален аспект

Il concetto di "Rinascimento" in senso educatiuo-istituzionale ed interpretazione e il concetto "Umanesimo" nel aspetto
clericale...............................................................................................................52

Николай ÜJuBapoß Micolaj Sivarov

Библеистични насоки в Европа през XVI - XVII В.

Orientamenti biblici in Europa nei secoli XVI - XVII....78

Панайот Карагьозов Panajot Karag'ozov Ренесансът и България

Il Rinascimento e la Bulgaria......................92

Стефан ЛазароВ Stefan Lazarov

Катари, църковни ордени и секвенции Catari, ordini ecclesiastici e segvenze.......... Ill

Лиляна Тодорова Liljana Todorova
Общочовешките нравствени ценности, религиозното възпитание и просветата в Българско през Възраждането

I valori morali universali, educazione religiosa e
l’istruzione nel Risorgimento bulgaro........133

Йосиф Мороз Iosif Moroz

О генезисе композиции "Fons pietatis" и о причинах ее слабого распространения в православном искусстве Sulla Genesi della composizione "Fons Pietatis" e la ragione della sua limitata diffusione nell’arte ortodossa......... 153

Мая Райкова Maja Rajkova

Ренесансът и литургичната музика в България

II Rinascimento e la musica liturgica in Bulgaria........ 176

Иван Калчев

Ivan Kalcev

Ренесансовата идея за свободата в трудовете на папа Йоан-Павел II

L’idea rinascimentale della libertà nelle opere di Papa Giovanni Paolo II..........190

Маргарита Брадистилова Margarita Bradistilova

Ренесансовата култура в България (театрални аспекти)

La Cultura Rinascimentale in Bulgaria (aspetti teatrali)...........206
Любен БумбалоВ Ljuben Bumbalov

Ренесансови идеи и герои В българската историческа белетристика от Първата световна война до наши дни

Idee Rinascimentali е protagonisti nella narrativa storicca bulgara dalla prima guerra mondiale ad oggi.....223
III. Научни съобщения Comunicazioni scientifiche

Елена Коцева Elena Kozeva

Текстове "изобразяващи" св. Богородица в славянската книжнина от X - XIV в.

Testi "raffigurazioni" della Madonna nella letteratura slava del X - XIV see........247

СлаВи Дончев Slavi Doncev

Булгари и богомиш в Италия и епохата, предшествала Ренесанса

Bulgari e bogomili in Italia e l'epoca che precede il Rinascimento...........272

Драган Тенев Dragan Tenev

Изкуството на Първата и Втората българска държава

L’arte del Primo e del Secondo stato bulgaro..........288

Зарко ЖдракоВ Zarco Zdracov

Към въпроса за влиянието на Италианския ренесанс в пргівослгівното изкуство на Беыканите през XV в.

Sul problema dell'influsso del rinascimento italiano sull’arte ortodossa nei Balcani nel XV see............295

Рая Заимова Raja Saimova

Европейската и балканската историография -идейни успоредици (XV - XVIII в.)

La storiografia Europea е Balcanica - Paralleli ideologici (XV - XVIII sec.).............308

Георги Геров Gheorghi Qherov

Пророк Илия с агнеца от стенописите на Драгалевския манастир

Il Profeta Elia con l’agnello negli Affreschi del monastero di Dragalevzi.......315

Людмил ЖекоВ Ljudmil Zekov

Света София и Принца на Конкордия (1463 - 1494)

Santa Sofia е il Principe della Concordia (1463 - 1494).............................. 325

Вера ДиноВа-Русева Vera Dinova-Ruseva

За някои аспекти при атрибуцията на "Мона Лиза" от Леонардо да Винчи

Alcuni punti di Dista sull'attribuzione della "Monna Lisa" di Leonardo.........331

Станислав Станев Stanislav Stanev

Изображение на cß. Себастиан от Подгумерския манастир

Rappresentazione di S. Sebastiano nel monastero di Podgumer......338

Доротея Соколова Dorotea Socolova

Описания на произведения на изкуството и старини в текстове на Петьр Богдан

Descrizioni delle opere d’arte e antichità nei testi di Petàr Bogdan......343

Стефан Бояджиев Stefan Bojagiev

Произход и развитие на Ренесанса в Италия и

отражението му в България

Provenienza e sviluppo del Rineiscimento in Italia e suo riflusso in Bulgaria.....354

Момчил ЧалъкоВ MomciI Calâkov

Българското мъжко лично име Войтила от кргія на ХУ и началото на XVI в.

Il nome di persona maschile bulgaro "Vojtila" alla fine del XV - inizi del XVI see................363

Георги НешеВ Gheorghi Nesev

Идеята за,/багар"-а у Филип Станиславов - ренесансов отклик на болонския художник Тиарини (началото и средата на XVII в.)

L’idea di,/Sagar" in Filip Stanislauov - risposta rinascimentale del pittore bolognese Tiarini (inizi - metà XVII see.)......370

Михаил Шипков Mihail Sipcov

Културно-просветното дело на банатските българи

Attività culturale e formativa dei bulgari banati.....377

Константин МечеВ Konstantin Mecev

Възрожденска изповед. Проблеми около саморазкритието на Паисий като творец

Confessione Rinascimentale. Problemi relative ali autoscoperta di Pajsij come autore.............385

Красимир ДелчеВ Krasimir Delcev

Отзвуци на ренесансовия идеал за благовъзпитаното общуване у Райно Попович

Eco dell’ideale rinascimentale di raporto di buona educazione in Rajno Popovic.............392

ЕВлоги ДанкоВ Evloghi Dankov

Софроний Врачански (1739 - 1813) и възраждането на

философските ценности В България

Sofronij Vracianski ( 1739 - 1813) ed il rineiscere di valori filosofici in Bulgaria.........399

ЦВетан РакьоВски Cvetan Rak’ovski

"Житие и страдания грешнаго Софрония" като културен контекст за възрожденската литература в България "Vita e sofferenze del Sofronio Peccatore" come contesto

culturale per la letteratura rinascimentale in Bulgaria..................404

Юлия ВълеВа Giulia Valeva

Късноренесансови копия на Календара от 354 г.

Особености на стила

Copia tardo-rinascimentali del Calendario del 354.

Peculiarità stilistiche.............414

Трендафил Кръстанов TrendafiI Krâstanov

Изучаване на латински и италиански език от българските възрожденци

Studio delle lingue latina e italiana da parte di bulgari del Risorgimento................424

Александър ГънгоВ Alexandra Gângov

Автобиографичната проза на Ивайло Петров, пречупена през философията на италианския хуманизъм Prosa autobiografica di luajlo Petrov letta per filosofia dell'Umanesimo italiano..........432

Спартак ПаскалеВски Spartac Pascalevski

Към генезиса на предренесансовия пространствен модел

Sulla Genesi del modello spaziale Srerinascimentale..............439

РЕНЕСАНСЪТ И БЪЛГАРИЯ

Авторски колектив
Редактори. Коректори. Художник
Компютърна обработка
Светла Евстатиева, Емилия Тенева, Лили Николова, Ралица Кочева, Мария Тодорова, Николай Пекарев, Татяна Тодорова
Формат 16/60/90. Обем 28,5 п.к. Печат - "Образование и наука" ЕАД
:copyright:РИС София '95
ISBN 954-8232-60-Х

Начини на доставка

 1. До офис на куриер
  Да
 2. До адрес на получателя
  Да
 3. Лична среща
  Да в София
 4. Доставя за чужбина
  Да
 1. Предлага
  24 562 книги и 47 други
 2. Продава в "Книжен пазар" от
  2011 г.
 3. Книжарят издава
Отстъпки във виртуален щанд "Toivo":
 1. При поне 2 книги - 10%
 2. При поне 5 книги - 20%
 3. При поне 15 книги за над 100 лв. - 30%
* Под "книга" се разбира
запис със своя собствена уеб страница.
В него могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената
цена на записа
се отнася за всички включени в него части, томове, книги...
Моля, влезте през "Вход", за да зададете въпрос за книгата.
Поръчай

Други екземпляри от книгата

Книги от същата категория

Партньори

  1. Имоти
  1. Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност