1. LiterNet
 2. Културни новини
 3. Книгосвят
 4. Книжен пазар
 5. За култура
над 1 100 000 книги
 1. Разширено търсене
 1. Всички книги
 2. Виртуални щандове
 3. Костадинов
 4. Да и Анна
 5. Добра находка
 6. Книги за всеки
 7. Буквите
 8. Калисто
 9. Toivo
 10. Свраки
 11. Ескалибур
 12. Книжна вселена
 13. Още
Има поне 3 налични екземпляра:Текущата страница е на вече продаден екземпляр.
Медните находища в България

Медните находища в България

Богдан Богданов

 1. Състояние
  Отлично
Има поне 3 налични екземпляра:Текущата страница е на вече продаден екземпляр.
 1. Категория
  География и науки за Земята
 2. Издателство
  Техника
 3. Град на издаване
  София
 4. Година
  1987 г.
 5. Страници
  388
 6. Забележка
  Неизползван екземпляр.
 7. Език
  Български
 8. Наличност
  1 бр.
 9. Корици
  Твърди
Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Storage".
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод..........................."
Исторически очерк върху развитието на медодобивната дейност в
нашите земи ..........................
Част пъпва. МЕТАЛОГЕННО РАЙОНИРАНЕ И СИСТЕМАТИКА НА
МЕТНИТЕ НАХОДИЩА В БЪЛГАРИЯ ..............
Глава I. Закономерности в разпространението и групировка на медните находища .......................
1.1. Металогенно райониране на България..............
1.2. Металогенни зони с медни находища............
1.2.1. Средногорска металогенна зона..............
1.2.2. Западнобалканска металогенна зона........... .
1.3. Рудни райони и рудни полета с медни находища.......
1.4. Систематика на медните находища в България на формационен
принцип..........................
Ча:т втора. ГРУПА НА ГОРНОКРЕДИТНИТЕ МЕДНО РУДНИ ФСРМАЦИИ..........................
Глава И. Медиопорфирна рудна формация .........
11.1. Характерни особености на меднопорфирната формация ....
11.2. Рудни райони с меднопорфирни находища в България. . *
11.2.1. Панагюрско-Етрополски руден район.........
11.3. Субформационни типоге меднопорфирни находища в България
11.4. Меднопорфирно-алунитов субформационен тип (асарелски).
11.4.1. Находище Асарел ...............
11.4.1.1. Общи сведения.....................
11.4.1.2. Геолого-структурна характеристика...........
11.4.1.3. Хидротермални изменения на вместващите скали ....
11.4.1.4. Морфология нарудното тяло и типове руди.......
11.4.1.5. Последователност на минералообразувателните процеси.
11.4.1.6. Минерални парагенези и минераложка характеристика.
11.4.1.7. Зоналност........................
11.4.1.8. Температурни условия на рудоотлагането........
11.4.1.9. Генезис.........................
II.4.2. Н а х о д и щ е Ц а р А с е н...............
11.4.2.1. Общи сведения.....................
11.4.2.2. Геолого-структурна характеристика..........
11.4.2.3. Морфология на рудното тяло и типове руди.......
11.4.2.4. Минерални парагенези и характеристика на някои от минералите.........................
11.4.2.5. Генезис.........................
11.4.3. Находище Влайков връх............
11.4.4. Находища и рудопроявление с неизяснена перспективност.
11.4.4.1. Находища Петелово и Коминско чукарче........
11.5. Медно-молибденовопорфирен субформационен тия (медетски)
11.5.1. Н а х од и щ е М ед е т..................
11.5.1.1. Общи сведения.....................
11.5.1.2. Геолого-структурна характеристика...........
11.5.1.3. Морфология на рудното тяло...............
11.5.1.4. Последователност на минералообразувателните процеси и мнерален състав на рудите...............
11.5.1.5. Температурни условия на минералоотлагане. . ....
11.5.1.6. Генезис.........................
11.5.2. НаходищеЕлаците...............
11.5.2.1. Общи сведения.....................
11.5.2.2. Геолого-структурна характеристика............
П.5.2.3. Морфология на рудното тяло и типове руди.......
11.5.2.4. Развитие на рудообразуаателните процеси, минерални параге
нези и зоналност....................130
11.5.2.5. Генезис.........................134
11.5.3. НаходищеСтуденец................135
11.5.3.1. Общи сведения.....................135
11.5.3.2. Геолого-структурна характеристика............136
11.5.3.3. Морфология на рудното тяло и типове руди.......139
11.5.3.4. Последователност на рудообразувателните процеси ... 140
11.5.3.5. Минералки парагенези и минерален състав.......142
11.5.3.6. Температурни условия на минералообразуване и генезис. 150 II 6. Меднопорфирно-скарноз субформационен тип (прохоровски). 152 11.6.1.Находище
Прохорово .............152
11.6.1.1. Общи сведения.....................152
11.6.1.2. Геолого-структурна характеристика...........153
II.6.1-3. Морфология на рудното тяло и типове руди.......156
II.6.1.4. Последователност на минералообразуването.......158
4.6.1.5. Минерални парагенези и минерален състав.......159
П.6.1.6. Температура на рудообразуване............169
11.6.1.7. Генезис.........................172
11.6.2. Находище Бърдцето..............173
11.7. Геолого-минераложки критерии за прогнозиране на медно-порфирнн находища. .... ...............175
Глава III. Медно-пиритна рудна формация..........186
111.1. Характерни особености на медно-пиритната рудна формация 186
111.2. Субформационни типове гориокредни медно-пиритни находища в България......................190
111.3. Находище Елшиц.а................191
111.3.1. Общи сведения......................191
111.3.2. Геолого-структурна характеристика............192
111.3.3. Морфология на рудните тела и типове руди.......194
Ш.4. Находище Радка .................197
111.4.1. Общи сведения......................197
111.4.2. Геолого-структурна характеристика............197
111.4.3. Морфология на рудните тела и типове руди.......200
111.5. Находище Красен................203
111.6. Минерални парагенези, състав на рудите и генетични особености на находищата Елшица, Радка и Красен......206
111.6.1. Последователност в развитието на рудообразувателнитепроцеси208
111.6.2. Минерални парагенези и минераложка характеристика на рудите209
111.6.3. Разсеяни елементи в пиритите и халкопиритите от находищата
Елшица, Радка и Красен................224
6.4. Генезис.........................226
111.7. Находище Челопеч...............227
111.7.1. Общи сведения.....,.................227
111.7.2. Кратка геолого-структурна характеристика.......227
111.7.3. Структурни условия за локализация на орудяването и мор фология на рудните тела................232
111.7.4. Минерални парагенези и особености на минералния състав
на рудите........................234
111.7.5. Генезис.........................238
111.8. Геолого-генетичен модел на образуването на медно-пиритната и меднопорфирната рудна формация........... 238
Глава IV. Жилна медно-полиметална руди а формация.....251
IV.1. Жилни медно-полиметални находища в Бургаския руден район 252 IV.1.1. Кратка характеристика на юркокредния магматмзъм и свър
занята с него хидротермална дейност...........253
IV. 1.2. Субформационни типове жилни медни находища. . . . . 257 IV.2. Жилен, халкопирйт-молибденитовсу б-формационен тип находища от Росенското руднополе................ 258
IV.2Л. Общи сведения......................258
IV.2.2. Геоложки строеж на руднсто поле............259
IV.2.3. Структура на Росенсксто рудно поле и на рудните жили от на
ходищата .... ....................266
^.2.4. Последователност на рудоотлагането и минерални парагенези
IV.2.5. Кратка минераложка характеристика............273
IV.2.6. Хипогенна зоналност и закономерности в разпределението 279
на медта, молибдена и ксбалта...............287
IV.3. Ж клен, халкопирит-пиритов субформацио-нен тип находища от Вър либре ж ко то
рудно поле ..................... 291
IV 3 I. Общи сведения.....................291
291 294
IV,3.2. Геоложка характеристика...............
IV.3.3. Структура на рудното поле и морфология на рудните жили.
IV.3.4. Минерални парагенези и последователност на тяхното образуване .........................299
IV.3.5. Минераложка характеристика на рудите..........3:>2
IV.3.6. Температурки условия на минералосбразуване и генезис. 303 ^.4. Жилен, м е д н о- п о л и м е т а л е н с у б ф о р м ационентип...................• 309
IV.4.1. Зидаровско рудно поле...........Зю
IV.4.1.1. Общи сведения.....................310
IV.4.1.2. Геоложка характеристика................310
IV.4.1.3. Структурни особености на рудното поле и морфология на
рудните жили.......................313
IV.4.1.4. Последователност на рудообразувателните процеси и особе.
ности на минералния състав на рудите..........317
IV.4.1.5. Температурни условия на. минералсобразуване, зоналност
и генезис........................319
^.4.2. Бакаджишко рудно поле....... . . 321
IV.4.2.1. Общи сведения.....................321
^.4.2.2. Геолого-структурна характеристика и морфология на рудните жили.......................321
IV.4.2.3. Последователност на рудообразувателните процеси, минераложки и генетични особености. .............324
IV.5. Геолого-гекетичен модел на жилното медно-полиметално рудо-образуване в Бургаския руден район............327
Глава V. Скарнова, медно-молибденово-железкорудна формация в
Малокотърновския руден район..................334
'.1. Общи сведения.......................334
V.2. Геолого-структурни особеностин а Малкотърновското рудно поле 335
V.3. Морфология на рудните тела и типове руди...........338
У.4. Минерални парагенези, минерален състав на рудите и бележки
върху генезиса.......................339
Част трета. ПАЛЕОЗОЙСКА МАГМАТСГЕШ1А ГРУПА МЕДНИ ФОРМАЦИИ. •....... . •............340
Глава IV Вулканогенни медки формации ...........340
VI.!. Медно-пиритни находища в Горноломското рудно поле. . 340
VI.2. Стратиформени медно-пиритно-полиметални находища в Гра матиковското рудно поле..................342
Част четвърта. СТРАТ^ФОРМЕНА АМАГМАГИЧНА ГРУПА МЕДНОРУДНИ ФОРМАЦИИ................348
Глава VII. Формация на медсъдържащи пясъчници.....348
VII.!. Находище Издремец...................348
Глава VIII. Формация на стратиформени полиметално-медни находища сред карбонатни скали. ...............351
VIII.!. Находище Седмочисленици................351
Изводи..............................355

Начини на доставка

 1. До офис на куриер
  Да
 2. До адрес на получателя
  Да
 3. Лична среща
  Да в София
 4. Доставя за чужбина
  Да
 1. Предлага
  7 522 книги и 1 друг артикул
 2. Продава в "Книжен пазар" от
  2018 г.
 3. Книжарят издава
Отстъпки във виртуален щанд "Storage":
 1. При поне 3 книги - 5%
 2. При поне 8 книги - 8%
 3. При поне 10 книги - 10%
* Под "книга" се разбира
запис със своя собствена уеб страница.
В него могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти. Обявената
цена на записа
се отнася за всички включени в него части, томове, книги...
Има поне 3 налични екземпляра:Текущата страница е на вече продаден екземпляр.

Други екземпляри от книгата

Книги от същия автор

Още книги от Богдан Богданов

Книги от същата категория

Партньори

  1. Имоти
  1. Работа
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри качеството на услугите си. Ако не сте съгласни с това, моля, изключете бисквитките от браузъра си (с което ще ограничите функционалностите на "Книжен пазар") или затворете сайта. Политика на поверителност